Forum > Experimental

OHJE: Harrasterakenteisen ilma-aluksen maahantuonti

(1/1)

Toma:
Koska harrasterakenteisen maahantuonti näyttää kiinnostavan harrastajia, niin sen periaatteet ja vaatimukset seuraavana:

HARRASTERAKENTEISEN ILMA-ALUKSEN MAAHANTUONTI

EY asetuksen N:o 216/2008 (20.2.2008) 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun harras-terakenteisen ilma-aluksen ja asetuksen Liite II kohdassa c) määritellyn sekä ilmailulain 1194/2009 6§ 1 momentin kohdassa 4 mainitun harrasterakennetun ilma-aluksen maahantuonnista, lentokelpoisuudesta, huoltotoiminnasta ja niille asetettavista ehdoista ja vaatimuksista päätetään seuraavasti:

• Suomen Ilmailuliitto ry:n ja Ilmailuhallinnon välisen avustamissopimuksen (Drno 23/21/2006, 25.4.2006) mukaisesti avustaa SIL ry Liikenteen turvalli-suusvirastoa Suomessa tapahtuvan harrasterakenteisten ilma-alusten raken-tamisen ja lentokelpoisuuden valvonnassa. Tämän valvonnanavustamissopi-muksen perusteella Suomen Ilmailuliitto ry toimii näissä tehtävissä Liikenteen turvallisuusvirastoa avustavana asiantuntijana ja siltä on pyydettävä lausuntoa ennen hakemuksen käsittelyä harrasterakenteisten ilma-alusten rakennus-, maahantuonti- ja muutostyölupahakemuksista.

• Hakemus harrasterakenteisen ilma-aluksen maahantuonnista voidaan tehdä ”Harrasterakenteisen ilma-aluksen rakennuslupahakemus” (lomake LU3520) ja ”Ilma-aluksen tekniset tiedot” (lomake LU3522) lomakkeilla tai vapaamuotoisella hakemuksella, jos se sisältää edellä mainituissa lomakkeissa mainitut tiedot.

• Hakemukset käsitellään ja luvat myönnetään SIL ry:n ja IH:n sopimien toimintatapojen ja ilmailumääräyksien AIR M5-1 ja AIR M5-1 sekä ilmailutiedo-tuksen AIR T5-1 mukaisesti. Harrasterakenteisten ilma-alusten maahantuonnista on tehty SIL ry:n ja Liikenteen turvallisuusviraston välinen periaatepäätös että se on mahdollista jos sen katsotaan edistävän suomalaista harrasteilmailua ja maahantuonti ja siihen liittyvät toimenpiteet tehdään harrasterakentamista koskevan ilmailumääräyksen AIR M5-2 mukaisin ehdoin mitä rakennusorganisaatiolta (rakentaja ja valvoja) ja rakennustyöltä vaaditaan. Ilma-aluksen rakenteesta tai monimutkaisuudesta johtuen voidaan maahantuontiin liittyvälle huollolle ja tarkastukselle tai ilma-aluksen lentokelpoisuuden ylläpidolle asettaa lisäehtoja. Jos ilma-alustyyppi on Suomessa tuntematon, voidaan sen rakenteesta, ominaisuuksista ja rajoituksista vaatia lisäselvityksiä.

• Koska harrasterakenteisen ilma-aluksen lähtömaan ilmailuviranomainen ei voi myöntää harrasterakenteiselle ilma-alukselle Suomessa tunnustettavaa ICAO:n lentokelpoisuustodistusta vientiä varten (Export Certificate) tai EASA:n lentokelpoisuustodistusta, harrasterakenteinen ilma-alus voidaan tuoda Suomeen ja saada lentokelpoiseksi seuraavin tavoin (kohdat 1-5):

1 a). Harrasterakenteisella ilma-aluksella on voimassaoleva lupa ilmailuun tai vastaava lähtömaan ilmailuviranomaisen antama asiakirja ja ilma-aluksen rakennus-, lento- ja huoltohistoria ovat tiedossa. Ilma-alukselle on tehtävä:
I. Tarkastus, jossa tarkastetaan että ilma-alus on piirustusten ja rakennusohjei-den mukainen, otetaan kantaa mahdollisiin muutostöihin sekä tarkastetaan että ilma-alus täyttää suomalaiset harrasterakentamista koskevat ilmailu-määräykset, sekä
II. vuositarkastus (kts. AIR M1-5 kohta 5) ja koko ilma-aluksen kattava 100 len-totunnin tai 12 kuukauden välein tehtävä vastaava huolto.

1 b). Harrasterakenteisella ilma-aluksella ei ole voimassaolevaa lupaa ilmailuun tai vastaavaa lähtömaan ilmailuviranomaisen antamaa asiakirjaa, ilma-aluksen rakennus-, lento- ja huoltohistoria ovat tiedossa. Ilma-alukselle on tehtävä:
I. Tarkastus, jossa tarkastetaan että ilma-alus on piirustusten ja rakennusohjei-den mukainen, otetaan kantaa mahdollisiin muutostöihin sekä tarkastetaan että ilma-alus täyttää suomalaiset harrasterakentamista koskevat ilmailu-määräykset, sekä
II. AIR T2-1 kohdan 2 mukainen perushuolto.

1 c). Harrasterakenteisella ilma-aluksella ei ole voimassaolevaa lupaa ilmailuun tai vastaavaa lähtömaan ilmailuviranomaisen antamaa asiakirjaa, eikä ilma-aluksen rakennus-, lento- ja huoltohistoriaa tiedetä. Ilma-alukselle on tehtävä:
I. Tarkastus, jossa tarkastetaan että ilma-alus on piirustusten ja rakennusohjei-den mukainen, otetaan kantaa mahdollisiin muutostöihin sekä tarkastetaan että ilma-alus täyttää suomalaiset harrasterakentamista koskevat ilmailu-määräykset, sekä
II. AIR T2-1 kohdan 3 mukainen peruskorjaus.

2. Jos ilma-alukselle aiotaan maahantuonnin yhteydessä tehdä muutostöitä, jota ei ole ollut aiemmin asennettuna ja hyväksyttynä ilma-alukseen. Muutostyölle on esitettävä suunnitelma ja haettava lupa maahantuontihakemuksen yhteydessä AIR M5-2 mainitulla menettelyllä.

3. Liikenteen turvallisuusvirasto voi myöntää harrasterakenteiselle ilma-alukselle Suomen alueella tunnustettavan ”väliaikaisen luvan ilmailuun” koelentotoimintaa varten tai ”luvan ilmailuun” normaalitoimintaa varten, kun seuraavat asiakirjat on laadittu ja esitetty tarkastettavaksi ilma-aluskatsastajalle, sekä niiden kopiot on toimitettu Liikenteen turvallisuusvirastolle. Kaikki maahantuontiin ja lentokelpoisuuteen liittyvät asiakirjat on esitettävä ensikatsastuksen yhteydessä katsastajalle:

4. ”Väliaikainen lupa ilmailuun”, tarvittavat toimenpiteet ja asiakirjat:
• Tehdyistä toimenpiteistä on tehtävä tarkastuskertomus ja toimenpidekohtaiset huoltolistat, joissa harrasterakennettu ilma-alus todetaan ilmailumääräysten AIR M 5-1, AIR M5-2 ja soveltuvilta osin OPS M2-7 (laskuvarjohyppykäytössä huomioitava myös OPS M6-1) sekä ilma-aluksen suunnittelijan tekemien ohjeiden ja piirustusten mukaiseksi ja koelentokelpoiseksi. Mahdollisiin poikkeamiin ja muutostöihin on otettava kantaa. Asianomaista ilma-alusta tai sen laitteita koskevat lentokelpoisuusmääräykset ja huolto-ohjeet on tarkastettava ja tehtävä,
Huom. Tarkastuksen ja huollon yhteydessä on ilma-alukselle avattava:
I. suomalainen matkapäiväkirja
II. moottorin, potkurin ja aikavalvottavien laitteiden tekninen kirjanpito
• suomalainen punnituspöytäkirja ja punnitustodistus,
• matkapäiväkirja tai muut riittävät selvitykset koneen käyttötuntimääristä,
• vastuuvakuutustodistuksen jäljennös,
• radiolupa tai hakemuksen kopio, jos radio on asennettu,
• suomalainen katsastuspöytäkirja ”väliaikaista lupaa ilmailua” varten,
• koelento-ohjelma, jonka pituus on 25 lentotuntia ilma-aluksille, joissa ei ole moottoria tai joissa moottori-potkuriyhdistelmä on tyyppihyväksytty, ja 45 lentotuntia muilla ilma-aluksilla.

5. ”Lupa ilmailuun”, tarvittavat toimenpiteet ja asiakirjat:
Edellä mainittujen asiakirjojen lisäksi.
• Tarkastuskertomuksen koelentojen jälkeinen päivitys, jossa otetaan kantaa mahdollisiin koelentojen aikaisiin muutostöihin, huoltotoimenpiteisiin tai vas-taaviin ja jossa rakentaja/valvoja kuittaavat ilma-aluksen koelentojen jälkeen lentokelpoiseksi,
• koelentokertomus hakijan tekemistä koelennoista, koelentokertomuksen tulee olla koelentäjien allekirjoittama ja rakennustyön valvojan hyväksymä,
• suomalainen lento-ohjekirja liitteineen, lento-ohjekirjan on perustuttava koe-lentoihin,
• huolto-ohjelma tai huolto-ohjeet, moottorin, potkurin ja muiden varusteiden ohjekirjat jos tiedot eivät ole huolto-ohjeissa,
• harrasterakenteinen ilma-alus on varustettava valmistuskilvellä josta ilmenevät rakentaja (alkuperäinen), ilma-aluksen tyyppi, sarjanumero, valmistusvuosi ja rekisteritunnus,
• suomalainen katsastuspöytäkirja ”lupaa ilmailuun” varten.

Harrasterakenteisten ilma-alusten rakennus-, muutostyö- ja maahantuontiin liit-tyviä asioita hoitaa Liikenteen turvallisuusvirastossa harrasteilmailun tarkastaja Hannu Martikainen, sähköposti hannu.martikainen(at)trafi.fi.

Markku Hiedanpää

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

Siirry pois tekstitilasta
Powered by SMFPacks Menu Editor Mod